برای یک پرنده ی آزاد , زمین پر از حیوانات درنده و آسمان پر از پرندگان شکاری است اما ...
قانونش این است ...
تا زنده ای پرواز کن