انسان هم میتواند دایره باشد و هم خط راست . انتخاب با خودتان هست
تا ابد دور خودتان بچرخید یا تا بینهایت ادامه بدهید…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

آن قدر قوی باش تا هر روز با زندگی رو به رو شوی

~~~~~~~~~~~جملات امید بخش~~~~~~~~~~~

گاهی برخی از برکات خداوند با شکستن تمامی شیشه ها وارد می گردند .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

پاهداف سه بخش دارند و رسیدن به هر بخشش یک پیروزیست
قصد و قدم برداشتن در راه , تلاش و امیدواری در سختیها , رسیدن به مقصد